คู่มือ/มาตรฐาน/สถิติการให้บริการและรายงานความพึงพอใจ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ
1. การขอหนังสือรับเงินเดือนโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
2. การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอมีอาวุธปืน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. การขอสำเนาก.ค.ศ.16 หรือ ก.พ.17
2. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองความประพฤติ
3. การยื่นขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
4. การขอพระราชทานเพลิง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. การดำเนินงานตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติและประเมินผลเพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน
2. การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และจัดตั้งกลุ่มกองเนตรนารี และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเนตรนารี
3. การดำเนินงานคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ
1.การขอหนังสือรับเงินเดือนโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
2.การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอมีอาวุธปืน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.การขอสำเนาก.ค.ศ.16หรือก.พ.17
2.การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองความประพฤติ
3.การยื่นขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
4.การขอพระราชทานเพลิง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.การดำเนินงานตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติและประเมินผลเพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน
2.การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และจัดตั้งกลุ่มกองเนตรนารี และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเนตรนารี
3.การดำเนินงานคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
4.การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว