คู่มือ/มาตรฐาน/สถิติการให้บริการและรายงานความพึงพอใจ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ65-0-15

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจปีงบ-64

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ
1.การขอหนังสือรับเงินเดือนโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
2.การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอมีอาวุธปืน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.การขอสำเนาก.ค.ศ.16หรือก.พ.17
2.การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองความประพฤติ
3.การยื่นขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
4.การขอพระราชทานเพลิง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.การดำเนินงานตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติและประเมินผลเพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน
2.การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และจัดตั้งกลุ่มกองเนตรนารี และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเนตรนารี
3.การดำเนินงานคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
4.การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว